Общи условия на Spechelime.com

Общи условия за участие в играта Национална Медийна Кампания – Spechelime.com

1. Общи разпоредби

1.1. Настоящата рекламна игра, наричана за краткост по-долу Играта, e организирана от фирма Фалкон Бест ЕООД, , BG201524402, гр.София, бул. Ген. Е.Тотлебен № 31 ет.4 ап.13, наричан за краткост по-долу Организатор.

1.2 Целта на настоящите Общи условия е да определят правилата за участие в Играта, периода на провеждане, наградите, критериите, въз основа на които ще се определят победителите в нея и всички други отношения, които биха възникнали от участието в Играта.

1.3 В случай, че не приемате настоящите Общи условия, моля да преустановите участието си в Играта.

1.4. Условията на играта са съобразени с българското законодателство и всички спорове ще бъдат предмет на изключителната юрисдикция на съдилищата в България.

1.5. С извършването, на което и да е от действията за участие в играта, описани в настоящите Правила, всеки Участник потвърждава, че се е запознал с тях, разбрал ги е и ги приема безусловно.

 

2. Участници в Играта

2.1. Участник в Играта може да бъде всяко физическо лице, което е:

2.1.1. Дееспособно.

2.1.2. Български гражданин.

2.1.3. Има профил в социалната мрежа Facebook или регистрация в уеб сайта на играта на адрес www.spechelime.com.

2.1.4. Регистрирано като участник в играта „Национална Медийна Кампания – Spechelime.com“ на един от двата адреса: www.spechelime.com, или www.spechelime.com, със собствените си лични данни.

2.1.5. Изиграло минимум един пълен цикъл на Играта – да потвърди влизане в системата и изход от играта.

2.1.6. Приело настоящите Общи условия

2.2. Участник в Играта може да бъде всяко юридическо лице, което е:

2.2.1. Регистрирано като такова по закона на Република България.

2.2.2. Приело настоящите Общи условия

2.2.3. Предоставило ЕИК, Име на фирмата и телефон за връзка.

2.2.4. Регистрирано като участник в играта „Национална Медийна Кампания – Spechelime.com“ на един от двата адреса: www.spechelime.com, или www.spechelime.com, със собствените си лични данни.

2.2.5. Изиграло минимум един пълен цикъл на Играта – да потвърди влизане в системата и изход от играта.

2.3. В Играта не могат да участват служители, партньори, доставчици на наградите, както и членове на семействата им.

2.4. Участието в Играта не е свързано с изискването за закупуване на каквито и да е услуги, предлагани от Организатора.

2.5. Всеки участник има право да изиграе неограничен брой игри, стига да спазва регламента и общите условия на Играта.

2.6. Всички лица, ненавършили 18 г., следва да получат писмено разрешение от родител или друг законен настойник, което да изпратят на Организатора, преди да вземат участие в Играта.

 

3. Същност и задачи на Играта

3.1. За да спечели дадена награда, Потребителят е нужно да следва следните стъпки и допълнителни инструкции:

3.1.1. Включване в играта чрез Facebook страницата, посредством личния си профил, или включване в играта на адрес www.spechelime.com , посредством създаване на акунт, предоставяйки необходимите данни за контакт и имена,след което трябва да избере за каква награда иска да играе. Потребителят може с един профил да играе и както за награди, предназначени за физически лица, така и за такива, предназначени за юридически лица, като във втория случай трябва да попълни и допълнителните данни, които се изискват, а именно: име на фирмата, булстат или ЕИК и телефон за контакт.

3.1.2. След като избере награда, Потребителят трябва да отговори вярно на три последователни въпроса, за да може да се включи с един глас в томболата.

3.1.3. Ако Потребителят не знае верните отговори, той може да се възползва от функцията “Жокер”, при която след натискане на бутон Жокер се отива на дадена уеб страница, в текста на която може да бъде открит верния отговор.

3.1.4. Потребителят започва играта с тридесет билета за тридесет игри по избор. Когато билетите му за игри приключат, той има възможност да покани трима свои приятели с имейл или чрез Facebook, благодарение на което ще има възможност да играе още тридесет игри по избор. При всяка покана на трима непоканени приятели, Потребителят ще получава нови тридесет билета за нови тридесет игри по избор.

3.1.5. Потребителят може да играе както за една единствена награда, така и за всяка една от наградите, предоставени в приложението. Потребителят може ежедневно да посещава Играта и да играе за всички нови награди, допълвани ежедневно.

3.1.6. Един потребител може да спечели повече от една награда, стига те да бъдат предоставени от различни брандове, партньори на Организатора. Един потребител не може да спечели повече от една награда, предоставена от един бранд.

3.1.7. Юридическите лица , които желаят да играят за награда, трябва да попълнят онлайн формуляра за участие. Попълването на формуляра за участие се счита за приемане от страна на участника на Общите условия на играта.

3.2 Цел на играта:

3.2.1. Целта на играта е да отговорите на зададените ви въпроси възможно най-много пъти, за да увеличите шанса си за спечелване на избраните от вас награди.

 

4 Награди в Играта

 

 

5. Правила за оценяване и печелене на наградите

5.1. Оценяване. Всеки участник, отговорил правилно на трите въпроса за наградата, за която е избрал да участва, получава 1 глас за томболата. В случай че сподели участието си, той получава още един глас за томболата за съответната награда. Ако участникът е играл повече от веднъж за една награда, той се записва със съответния брой гласове за нея.

5.2. Награждаване. Печелившите се теглят на лотариен принцип, като за всеки спечелил се избира и участник-резерва (в случай, че титулярът не вземе своята награда или не отговоря на Общите условия). Всеки участник може да спечели повече от една награда от различни фирми-партньори, но не може да спечели повече от една награда, предоставена от един бранд. Начините, по които победителите могат да получат своите награди са подробно описани в т. 8 от настоящите Общи условия.

 

6. Дисквалификация

6.1 Организаторът си запазва правото да дисквалифицира всеки участник, който използва чужди лични данни, за да участва в Играта.
6.2 Организаторът си запазва правото да дисквалифицира всеки участник, за който възникне основателно съмнение, че използва информационни технологии или софтуер, с цел да манипулира по какъвто и да било начин Играта и чрез измама да опита да спечели една или повече награди.

6.3 Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участник, чиято публикация нарушава действащото законодателство и/или морала.

6.4 Организаторът си запазва правото да премахва съдържание, с което по някакъв начин се нарушава действащото законодателство, подбужда към расова, етническа или религиозна омраза, порнографско съдържание, съдържание, подтикващо към насилие, оскверняващо или нарушаващо правата на другите.

 

7. Период на провеждане:

7.1. Играта започва в 00:00:01 на 23.04.2015 г. и завършва на 22.06.2015 в 23:59:59 часа. След тази дата не се разрешава вписването на нови участници.

7.2. Не поемаме отговорност за участници, които не са успели да се включат в играта, независимо от причината.

7.3. Победителите ще бъдат обявени на 29.06.2015 г. на адрес www.Spechelime.com . Списъкът, който ще бъде публикуван, ще включва имената на победителите и населеното място, посочено от тях при регистрацията.

7.4. Организаторът ще се свърже само с победителите.

 

8. Получаване на наградите

8.1. След уведомление за спечелване на награда от състезанието, всеки от победителите следва да изпрати съобщение до e-mail: registration@spechelime.com, съдържащо данните за контакт – имена по лична карта, телефон за връзка, пощенски адрес, на който да бъде изпратена наградата, в случай, че победителят няма възможност да дойде да си я получи в офиса на Организатора.
8.2. В случай, че победителят е лице, което не отговаря на условията, посочени в Общите условия, той няма правото да получи наградата и Организаторът има право да предостави наградата на следващия, избран като резерва в томболата участник.

8.3. В случай, че не може да се свържем с победителя или той не потвърди желанието си да получи наградата в рамките на 14 дни от уведомлението, Организаторът има право да предостави наградата на следващия, избран като резерва в томболата участник.

8.4. В случай, че Организаторът установи, че Победителят е лице, което не отговаря на условията, предвидени в настоящите Общи условия, след получаване на наградата, участникът е задължен да я върне в срок от 10 дни от уведомлението, а ако вече е използвал наградата да възстанови на Организаторът нейната парична стойност.

8.5. Наградите ще бъдат изпратени на победителите не по-късно от 30 дни след получаване на данните по точка 8.1 и приключване на процедурата по обжалване на резултатите по т. 10

8.6. Организаторът не носи отговорност за точността и навременността на доставката на наградите по поща или куриер.

8.7. Организаторът не носи отговорност за неточни данни на участника, адрес или други данни, което е довело до предотвратяване или забавяне на получаването на наградите от Организатора във връзка с Играта.

 

9. Лични данни

9.1. Организатирът се явява администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД и ще обработва личните данни на Потребителят за изпълнение на своите задължения по организирането и провеждането на Играта.

9.2. Регистрирането на участие и/или участието в Играта е съгласие от страна на участника, за обработка и съхранение на лични данни от Организатора: име, телефонен номер, имейл адрес, пощенски адрес.

9.3. Всеки участник в Играта се задължава да предостави личната си информация – неговите имена и името на населеното място, от което е, и се съгласява данните му да бъдат публикувани в списъка на победителите в състезанието, които ще бъдат публикувани на адресwww.spechelime.comи на Facebook страницата на Организатора – http://www.facebook.com/spechelimetochkacom

 

10. Жалби

10.1. Всеки участник има право да подава жалби по въпроси, свързани с провеждането на Играта.

10.2. Жалбите могат да бъдат подавани в писмена форма по пощата на адреса на Организатора (гр. София, бул. Ген. Е.Тотлебен № 31 ет.4 ап.13) или по и-мейл: registration@spechelime.com , в срок не по-късно от 7 дни от обявяването на резултатите. Подадените след този срок жалби няма да бъдат разглеждани.

10.3. Организаторът ще разгледа жалбите в 7 дневен срок от получаването и ще уведоми жалбоподателя на посочения от него физически или Интернет адрес за взетото решение относно подадената жалба.

 

11. Отговорност

11.1. Организаторът не носи отговорност за никакви преки или косвени вреди, възникнали за участника в резултат на участието в Играта и/или ползването на наградата, в случай че такава бъде спечелена от него.

11.2. Организаторът не носи отговорност, ако участието в Играта е прекъснато поради проблеми с Интернет доставчика, електричество и други.

11.3. Организаторът не носи отговорност, ако потребителите, претърпят вреди в резултат на ползването на наградите. Всички претенции следва да бъдат предявявани към изпълнителите на спечелената награда.

11.4. Организаторът на Играта не носи отговорност и няма да бъде въвличан в правни спорове, свързани с притежаването или собствеността върху спечелените награди, както и спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с тази Игра.

11.5. Организаторът си запазва правото да отмени или измени Играта, както и тези правила и условия без предизвестие, в случай на природни бедствия, война, граждански безредици или на действително или бъдещо нарушение на приложимите закони или под законов нормативен акт или друго събитие извън контрола на Организатора. Всички промени в играта ще бъдат съобщени от Организатора на участниците във възможно най-кратки срокове по начин, който Организатора прецени. . В тези случаи на Участниците не се дължи компенсация.

11.6. Решението на Организатора по отношение на всички въпроси, свързани с играта, са окончателни и Организаторът няма да се включва в диалог относно тези въпроси.

11.7. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в промоционалната кампания, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, двете страни ще трябва да се отнесат до институциите, които са компетентни да разрешат спора.

11.8. Организаторът има право да подбере по своя преценка част от коментарите на Участниците в играта или извадки от тях и да ги използва с цел реклама, за което няма да дължи обяснение или компенсация на Участниците.

 

12. Право на интелектуална собственост

12.1. Правото на интелектуална собственост върху Играта, софтуерни продукти, документи и други материали, съдържащи се на тази уеб страница, са на Организатора. Потребителят няма право самостоятелно или чрез трето лице да изменя, променя, подобрява, копира, възпроизвежда, адаптира, скрива, разкомплектова, превежда, преотдава, лицензира Играта или каквато и да е част от съдържанието на уеб сайта.

12.2. Участникът не придобива права на интелектуална собственост и задълженията му остават и след като преустанови ползването на настоящата уеб страница.

 

13. Заключителни разпоредби

13.1. За неуредените въпроси в настоящите Общи условия ще се търси консенсус, а при невъзможност – българското законодателство.

13..2. Общите условия се публикуват на адрес www.spechelime.com. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите Общи условия по всяко време като следва да уведоми своевременно участниците в Играта за настъпилите изменения. Публикуването на Общите условия на адрес www.spechelime.com. съобщение, че са променени Общите условия, ще се счита за уведомление за промяната им. Ако Потребителите продължат да използват уеб страницата и да участват в Играта, се счита, че са се запознали с измененията и са ги приели.

13.3. Победителите се съгласяват с използването на тяхното име и образ във всеки рекламен материал, свързан с Играта. Всички лични данни, свързани с победителите или другите участници, ще се използват само в съответствие с действащото българско законодателство за защита на личните данни и няма да бъдат предоставени на трети лица, без предварителното съгласие на участника.

13.4. Тази игра по никакъв начин не е спонсорирана, свързана или организирана от Facebook. Вие предоставяте информация само и единствено на фирма Фалкон Бест ЕООД. Давайки разрешение на приложението и като цяло на Играта вие приемате, че Facebook не носи никаква отговорност за използването на приложението от Ваша страна.

Оцени публикацията